Technický dozoročí spolek Brno

Technický dozorčí spolek Brno (TDS Brno) byl založen v roce 1992 jako sdružení podle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů. Registrace na Ministerstvu vnitra ČR byla provedena 09.06.1992 pod č. VSC/1_11894/92_R.

Cílem sdružení TDS Brno je poradenství a spolupráce s výrobci a provozovateli technických zařízení. Působnost v technické, dozorčí, zkušební a certifikační oblasti se uskutečňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. K těmto cílům náleží ochrana životního prostředí a bezpečnosti práce.

Nejvyšším orgánem sdružení TDS Brno je konference delegátů, řídícím a výkonným orgánem je zvolená Technická správní rada, jejichž funkční období jsou tři roky. Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení TDS Brno a správu jeho majetku nejméně jednou ročně, upozorňuje Technickou správní radu na zjištěné nedostatky a kontroluje jejich odstranění.

Na základě změny stanov z 28.11.1997, registrace VSC/1-11894/92R a v souladu s ustanovením § 6 odst. 2) písmena e) Zákon č. 83/1990 Sb., zřizuje TDS Brno organizační jednotky v souladu s činnostmi sdružení. Organizačními jednotkami jsou odborné sekce, samostatně hospodařící. O zřizování nebo zrušení, případně změn týkající se činnosti organizační jednotky, rozhoduje Technická správní rada TDS Brno.

V současné době jsou zřízeny tyto odborné sekce:

- Sekce řízení jakosti a certifikace (TDS CERT) - certifikační orgán TDS CERT
- Sekce materiálů a svařování (TDS  SMS) - certifikační orgán TDS SMS
- Sekce vzdělávání (TDS  EDU)